Taisyklės

BENDRA INFORMACIJA

Transformacijų klubas, UAB, įmonės kodas 304937913, adresas Stanevičiaus 23, Vilnius (toliau - Sporto klubas) taisyklės (toliau - Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims (toliau - Lankytojas), kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo atidžiai susipažinti su sporto klubo Taisyklėmis. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis arba atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Sporto klubas pasilieka teisę neleisti pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis. Kiekvienu apsilankymu Sporto klube, Lankytojas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis skelbiamomis adresu:www.priklausomi.lt/sporto-klubas/taisykles.

ASMENS DUOMENYS

Lankytojų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Asmens duomenys UAB "Transformacijų kubas" klubo duomenų sistemoje saugomi 2 metus po paskutinio apsilankymo Sporto klube datos.

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Vardas, pavardė, fotografinė nuotrauka ir gimimo data tvarkomi Lankytojo identifikavimo (asmens tapatybės nustatymo) tikslu.

 • Telefonas ir elektroninis paštas naudojami informacijos apie Sporto klubo narystę siuntimui.

ABONEMENTAS

Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo įsigyti vienkartinę apsilankymo paslaugą arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau - Abonementas).

Lankytojas pirmą kartą įsigydamas Abonementą eilės tvarka turi atlikti šiuos veiksmus:

 • pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

 • apsilankyti puslapyje www.priklausomi.lt/sporto-klubas/taisykles ir susipažinti bei sutikti su Sporto klubo Taisyklėmis;

 • įsigyti RFID kortelę, kuri bus naudojama kiekvieno apsilankymo metu;

Pinigai už panaudotą Abonementą negrąžinami.

Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai el. paštu info@transformacijuklubas.lt informavus Sporto klubą, sekančia tvarka:

 • 1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju;

 • 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne ilgiau kaip 7 dienas;

 • 6 mėn abonementas gali būti stabdomas 2 kartus iki 14 d.;

 • 12 mėn abonementas gali būti stabdomas 4 kartus iki 28 d.;

Įsigijęs Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti Sporto klubą ne vėliau kaip per 7 dienas. Praėjus šiam terminui Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas.

ATSAKOMYBĖ UŽ SVEIKATOS BŪKLĘ

Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis.

Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui.

Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

Pasijutęs blogai Lankytojas turi nedelsiant nutraukti treniruotę Sporto klube arba grupinį užsiėmimą ir pranešti Sporto klubo personalui apie būtinybę kviesti greitąją medicininę pagalbą.

BUVIMAS SPORTO KLUBO TERITORIJOJE

Lankytojams draudžiama vesti individualias arba grupines treniruotes nesudarius atskiros sutarties su Sporto klubo vadovybe.

Lankytojai įleidžiami į Sporto klubą nuo 7.00 val. iki 22.00 val. darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 20.00 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, grupinių užsiėmimų tvarkaraštį, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, informavus ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu Sporto klubo patalpose arba adresu: www.priklausomi.lt/sporto-klubas

Apsilankymų trukmė bei kiekis sporto klube neribojami, jei Abonemento sąlygos nenurodo kitaip.

Asmeninius daiktus lankytojai palieka savo rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose.Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.. Palikti ir rasti Lankytojo daiktai Sporto klube saugomi iki 7 dienų.

Lankytojams sporto klubo patalpose draudžiama:
 • Būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;

 • Fotografuoti ar filmuoti kitus Lankytojus be jų sutikimo ar sporto klubo administracijos leidimo;

 • Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, ginklus, kitus aštrius daiktus, kuriais gali būti traumuoti kiti Lankytojai ar Sporto klubo personalas, rūkyti.

 • Duše naudoti medų, molį, druską, kūno sviestą ar šveitiklį ar bet kurias kitas priemones, kurios galėtų užkimšti kanalizacijos vamzdžius.

 • Sporto klubo patalpose dažyti, kirpti plaukus, skustis.

 • Trikdyti ar naudotis užsiėmimų sale grupinių užsiėmimų metu.

Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:
 • Dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

 • Susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais;

 • Naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį;Esant bet kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;

 • Atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į jiems numatytą vietą;

 • Atliekant pratimą su įranga, naudoti rankšluostį, taip pat rekomenduojama naudoti ir sportines pirštines;

 • Netrukdyti kitiems Sporto klubo Lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis;

 • Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

 • Saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, seifo ir juos grąžinti prieš palikdami Sporto klubą. Taip pat Lankytojai pasinaudoję Sporto klubo rankšluosčio nuomos paslauga, rankšluostį privalo saugoti ir grąžinti prieš palikdami Sporto klubo patalpas. Vienkartinis mokestis už prarastą ar sugadintą rankšluostį - 10 EUR; prarastą/sugadintą seifo ar persirengimo rūbinės spintelės raktelį - 5 EUR. Neatsiskaičius už prarastą ar sugadintą rankšluostį/seifo ar persirengimo rūbinės raktelį - Lankytojo Abonementas tampa negaliojančiu.

SPORTO KLUBO TEISĖS

Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo, Lankytojo, pažeidusio šias Taisykles, neįleisti į Sporto klubo patalpas.

Sporto klubas pasilieka teisę Lankytojams neteikti sporto klubo paslaugų iki 48 val. dėl atliekamų profilaktinių darbų.

Tuo atveju, jei Sporto klubo personalui kyla įtarimų dėl to, kad Lankytojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Sporto klubo personalas turi teisę pareikalauti Lankytoją nedelsiant palikti Sporto klubą.

Sporto klubo administracija gali paprašyti parodytį asmens tapatybę liudijantį doku

NEPILNAMEČIAI LANKYTOJAI

Už nepilnamečius asmenis su taisyklėmis sutinka jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pats nepilnametis Lankytojas, tuo patvirtindami, kad:

 • nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;

 • nepilnametis Lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis;

 • taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

 • atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

Vaikai iki 16 metų, įsigiję Lankytojo Abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį pilnai atsakingų suaugusių asmenų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, patvirtinamu parašu ir įleidžiami su jį lydinčiu asmeniu. Nuo 16 iki 18 metų asmenys įleidžiami su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.